महाराष्ट्र शासन

क्रमांकदस्तएवज क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 1 शासन निर्णय क्रमांक - ०८/०८/२०१६ महाराष्ट्र शासन 08/08/2016 3.29 Click here to Download PDF
2 1 शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१५/प्र.क्र.१३/२०१६-१७ महाराष्ट्र शासन 13/06/2016 5.14 Click here to Download PDF
3 1 “सिटी कम्पोस्ट” ला चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची स्थापना करण्याबाबत शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१६/स.क्र. ४१९/नवि-३४ महाराष्ट्र शासन 10/06/2016 0.17 Click here to Download PDF
4 1 शासन निर्णय क्रमांक - ०४/०६/२०१६ महाराष्ट्र शासन 04/06/2016 3.89 Click here to Download PDF
5 1 शासन निर्णय क्रमांक - २०/०५/२०१६ महाराष्ट्र शासन 20/05/2016 0.19 Click here to Download PDF
6 1 शासन निर्णय क्रमांक - ०९/०५/२०१६ महाराष्ट्र शासन 09/05/2016 5.08 Click here to Download PDF
7 1 शासन निर्णय क्रमांक - ०२/०५/२०१६ महाराष्ट्र शासन 02/05/2016 3.95 Click here to Download PDF
8 1 स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान(नागरी) अंतर्गत हगणदारी मुक्त झालेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन अनुदानाचा 30% हिश्याच्या पहिला हफ्ता वितरित करणेबाबत शासन निर्णय - २६.०४.२०१६ महाराष्ट्र शासन 26/04/2016 3.88 Click here to Download PDF
9 1 स्वछ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत हागणदारी मुक्त व स्वछ होणारी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबत शासन निर्णय - २८.०३.२०१६ महाराष्ट्र शासन 28/03/2016 0.16 Click here to Download PDF
10 1 स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी ) अंतर्गत राज्य शासनाच्या हिश्याचे उर्वरित ३०% अनुदान राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना घटकनिहाय वितरीत करण्याबाबत शाषन निर्णय - ०५.०३.२०१६ महाराष्ट्र शासन 05/03/2016 11.40 Click here to Download PDF
1234